Povodňové zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 1.7.2024 

1) Meteorologická a hydrologická situace

V průběhu noci proběhl na dnešek prošly přes naše území významné bouřky a následný vydatný déšť.

Do dnešního rána byly zaznamenány maximální srážkové úhrny v povodí Moravy a to až 100 mm/24hod. Nejvíce spadlo v oblasti Zlínska a Beskydech – Fryšták (96,5 mm).

V závislosti na spadlých srážkách docházelo na tocích k vzestupům hladin s dosažením SPA. V současné době dochází k poklesu průtoků na většině dotčených stanicích. Vlivem dotoku mohou hladiny na některých tocích ještě stoupat.

Na přítoku do VD Bystřička byl dosažený 3. SPA, v současnosti je dosažen 1.SPA

Na Rožnovské i Vsetínské Bečvě byl v noci dosažen 2. SPA, nyní je bez SPA.

Bečva v Dluhonicích je vlivem dotoku stále na vzestupu a předpokládáme dosažení 2. SPA.

Na Moštěnce byl v průběhu noci dosažen 3. SPA (Q10), v současnosti je dosažen 1. SPA.

Na Rusavě byl v průběhu noci dosažen 3. SPA (Q50), v současnosti bez SPA.

Na Juhyni byl v průběhu noci dosažen 2. SPA (Q5), v současnosti bez SPA.

2) Vodní toky s dosažením SPA

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Vodní stav (cm)

Průtok (m3/s)

SPA

Překročení

N-letých vod

Limit pro SPA (cm)

Tendence

I.

II.

III.

Bystřička

VD Bystřička-přítok

47

9,5

1

< Q1

30

50

80

Klesající

Bystřička

VD Bystřička-odtok

96

11,3

2

< Q1

80

90

110

Setrvalá (manipulace)

Stanovnice

VD Karolinka-odtok

74

5,2

1

< Q1

55

75

170

Setrvalá (manipulace)

Bečva

Teplice

336

273

2

Q1 – Q2

360

330

440

Pokles

Bečva

Dluhonice

463

249

2

Q1

270

450

530

Kulminace

Moštěnka

Prusy

303

23,9

2

Q1

290

210

330

Pokles

Haná

Vyškov

91

4,9

1

< Q1

90

120

160

Pokles

Brodečka

Otaslavice

173

6,7

1

Q1

150

180

200

Vzestup

Haná

Vrchoslavice

305

34

3

Q10

170

220

260

Kulminace

Fryštácký potok

VD Fryšták – odtok

60

4,9

1

Q1

60

90

120

Pokles

(manipulace)

Velička

Velká nad Veličkou

141

47,2

III.

>Q10

70

100

140

kulminace

3) Vybrané vodní nádrže

Název VD

Vodní tok

Naplněnost vodní nádrže (celkem) *

Celkový objem

Přítok

Odtok

Neškodný odtok

Tendence hladiny

zaplněný

volný

mil.m3

%

mil.m3

%

mil.m3

m3/s

m3/s

m3/s

Karolinka

Stanovnice

6,488

88

0,908

12

7,395

6,700

5,200

25

Vzestupná

Bystřička

Bystřička

2,057

45

2,523

55

4,580

9,500

11,600

20

Vzestupná

Fryšták

Fryštácký p.

2,460

83

0,490

17

2,950

0,914

4,913

11

Vzestupná

* naplněnost je vztažena k maximální hladině nádrže, tedy včetně objemu retenčního prostoru.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují zvýšené průtoky.

VD Karolinka

Přítok do VD Karolinka kulminoval kolem půlnoci na hodnotě cca 18 m3/s. V současnosti je přítok 6,5 m3/s a klesá. Odtok spodní výpustí je po celou noc držen na cca 5 m3/s. Hladina od včerejšího večera stoupla o 64 cm.

VD Bystřička

Přítok do VD Bystřička kulminoval před půlnocí na hodnotě cca 32,5 m3/s (Q2-5). V současnosti je přítok 9,8 m3/s a klesá. Odtok spodní výpustí je po celou noc držen na cca 11 m3/s. Hladina od včerejšího večera stoupla o 165 cm.

VD Fryšták

Přítok do VD Fryšták dosáhl extrémní povodně, kulminoval kolem 21 hodiny a byl předběžně vyhodnocen na hodnotě cca 60 m3/s (Q100). V současnosti je přítok pouze 1 m3/s. Odtok z nádrže byl spodní výpustí i přelivem. Maximální odtok byl cca 11 m3/s. Hladina od včerejšího večera stoupla o 150 cm. VD Fryšták tak významně ztransformoval extrémní povodeň.

V současnosti jsou uvolňovány retenční prostory nádrží, které byly v průběhu povodně zaplněny, aby mohly zachytit případné další zvýšené průtoky.

3) Rozlivy a další informace

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. zajišťoval při povodňových situacích povodňovou službu. Informoval o dosažených SPA, manipulacích a dalších významných událostech dotčené vodoprávní úřady, krajské úřady a HZS.

Pracovníci provozů jsou v průběžném kontaktu se zástupci obcí, řeší konkrétní aktuální situace na tocích. V terénu dnes zjišťují stav koryt vodních toků a břehových porostů.

Některé z drobných vodních toků, které byly zasaženy povodněmi jsou ve správě Lesů ČR.

Řada zaplavených míst a obcí byla zasažena povodňovou vlnou a rozlivem nejen z toků, ale i splachem z polí. Například nad VD Fryšták došlo k významnému splachu z rozsáhlých ploch rozestavěné dálnice D 49.

Provoz Zlín

V noci komunikace s povodňovou komisí Hulín, ORP Zlín, ORP Prostějov, ráno s povodňovou komisí Kojetín, starostka obce Doloplazy.

 • Rozliv Fryštáckého potoka ve Fryštáku.
 • Rozlivy na Hané v k.ú. Mořice a Vrchoslavice.
 • Na drobných vodních tocích na Holešovsku a Zlínsku lokální rozlivy u mostů a mostků.

Provoz Přerov

Pracovníci provozu jsou již od čtvrtka v kontaktu se zástupci zasažených obcí Oldřichov, Šišma, Hradčany, s HZS, ….

 • Plumlov – velká vichřice, popadané stromy i v korytech
 • Šišemka se po pátečních povodních znovu vylila z břehů a zatopila Šišmu, Kladníky, Domaželice a Hradčany.
 • V obci Šišma došlo minulý týden 27.6. vlivem přívalové vlny k přelití tělesa hráze. K poruše hráze nedošlo. Na místo následně dorazili pracovníci PM (provoz, TBD, ředitel…) aby hráz zkontrolovali a ve spolupráci se zástupci obce navrhli řešení, jak VD zabezpečit.

Dnes začaly sanační práce na poškozené nádrži – odčerpání vody, kácení problémových stromů na vzdušní patě a sanace části vzdušního líce.

 • Technika provozu Přerov je od pátku 28.6. nasazena v obci Šišma na sanačních pracech.

Provoz Valašské Meziříčí

Zástupci provozu jsou od půl noci v kontaktu se starostou Bystřičky, od rána pak s vodoprávním úřadem Hranice a Valašské Meziříčí.

 • VD Bystřička – nádrž plná naplavenin.
 • Narušený břeh VVT Bečva – mezi Hranicemi a Týnem nad Bečvou´– v důsledku dešťové vody z cyklostezky.
 • Jez Hranice – manipulace pravým segmentem kvůli 2 stromům.
 • Vybřežení – Uhliský potok v Rožnově pod Radhoštěm, Halenkov pod jezem – Koňařický potok (zaplavení nemovitosti), křížení náhonu (PM) a Hodorfského potoku (Lesy ČR), na stavbě rozdělovacího objektu v Zubří
 • Zátarasy – Loučský potok na začátku intravilánu Hustopečí nad Bečvou.
 • Hovězí – zastavený provoz na železnici, poškozená část trati.
 • Z pátku 28.6. se řeší sanaci v Černotíně – provoz Val. Mez. v kontaktu se starosty zasažených obcí.
 • Práce v Ústí, v obci Paršovice zasahuje bagr PM.

Veselí nad Moravou

 • V obci Nové Hvězdlice rybník Nové Hvězdlice na potoce Hvězdlička (Lesy ČR) hrozí protržení hráze, na místě HZS, zástupce obce, statik.

4) Předpokládaný vývoj

Za studenou frontou k nám bude kolem tlakové níže nad Skandinávií proudit chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Ke konci pracovního týdne bude do střední Evropy od jihozápadu zasahovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Postupně bude po jeho severním okraji postupovat přes naše území k východu zvlněná studená fronta.

V nejbližších hodinách očekáváme poklesy hladin na zasažených tocích a odeznívání SPA. Vlivem dotoku předpokládáme vzestupy hladin na dolním toku Moravy s dosažením 1. SPA.

Díky velkému nasycení může při téměř jakémkoliv dešti dojít k opětovnému vzestupu průtoků a potenciálně i vzniku povodní.

Další informační zpráva bude vydána v případě dalších intenzivních srážek a dle situace na tocích.

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.