Historie podniku

Jak šel čas na Povodí Moravy

1.7. 1966  

 • Byla zřízena Správa povodí Moravy. Oficiální historie podniku začíná.

1966

 • Skončily stavby vodárenských nádrží Znojmo a Bojkovice

1968 

 • Do provozu byla uvedena nádrž Ludkovice

1971 

 • Do provozu byla uvedena nádrž Nemilka

1971 – 1976

 • Přivedení pitné vody do Brna – stavba II. březovského přivaděče

1972 

 • Dokončena stavba vodárenských nádrží Opatovice a Hubenov

1973 

 • V Brně se otevřela budova ředitelství v ulici Dřevařská 11

1974

 • Zahájena stavba horní nádrže vodního díla Nové Mlýny

1975 

 • Zahájena stavba soutoku řeky Dyje a Morava. Účet: 1,5 milionů korun
 • Zahájena stavba VD Dalešice, dnes patřící společnosti ČEZ

1976 

 • Údolní nádrž Letovice uvedena do provozu

1979   

 • U vodárenské nádrže Koryčany havarovala cisterna s naftou a ohrozila tak tento zdroj pitné vody

1981 

 • Na horní nádrži Nové Mlýny uhynulo velké množství ryb. Do říčky Pulkavy unikly jedy z chemické továrny v rakouském Pernhofenu. Chemikálie unikly i o rok později a v roce 1984

1985 

 • Rok častých povodní. Zasažena byla města a obce v povodí řek Moravy, Svratky, Rokytné, Jihlavy a následně Bečvy

1986 

 • Do provozu byly uvedeny nádrže Karolinka a Nová Říše

3. 3. 1989

 • Vodní dílo Nové Mlýny – dolní nádrž uvedeno do provozu
 • Sametová revoluce na Povodí Moravy. K programu Občanského fóra se přihlásilo 160 zaměstnanců z ředitelství

1990 

 • Povodí Moravy je převedeno do působnosti nového Ministerstva životního prostředí
 • Do provozu je uvedena nádrž Boskovice

1991   

 • Boj o Nové Mlýny: aktivisté zelených iniciativ žádají vypuštění soustavy nádrží a obnovení lužních lesů. Zástupci okolních obcí a odborníci se postavili proti odpůrcům.

1992 

 • Rok změn. Dochází například k privatizaci stavební výroby včetně dílen, dopravy nebo potápěčské stanice.

1994 

 • Povodí Moravy se stalo akciovou společností. O sedm let později se znovu stal státním podnikem
 • Podnik se zapojuje do projektů mezinárodní spolupráce (Dunajský program, dánský hydraulický institut)
 • V Koryčanech bylo vybudované rybochovné zařízení

1995   

 • Vodohospodářský dispečink se připojuje k síti METEOSAR. Získává tak důležité informace o počasí v reálném čase
 • Obnovena plavba na Baťově kanále

1997 

 • Katastrofální povodeň, která především v povodí Moravy dosáhla v některých úsecích až úrovně pěti set leté vody. Zemřelo 25 lidí, materiální škody byly vyčísleny na 20 miliard korun. Následky povodně odstraňovali pracovníci Povodí ještě pět let poté.
 • Povodí Moravy přešlo do působnosti Ministerstva zemědělství

2002 

 • Povodeň na Dyji. Na nádrži Vranov zažili více než stoletou vodu

2004 

 • Na vodním díle Mostiště byly zjištěny zvýšené průsaky. V důsledku toho byl vyhlášen stav nebezpečí. Ihned se začalo s opravou hráze.

2006   

 • Dokončení rekonstrukce VD Znojmo. Rok před tím byla opravena hráz a bezpečnostní přeliv na VD Vranov. 
 • Zahájena stavba I. etapy PPO v Olomouci za 244 mil. Kč
 • Červnová 1000letá povodeň na přítoku do VD Vranov

2007   

 • Dokončena stavba poldru Žichlínek
 • Zahájeno vápnění Brněnské přehrady

2009   

 • Zahájena realizace opatření na Brněnské údolní nádrži
 • Zahájení projektu Předpovědního povodňového systému Morava – Dyje s Rakouskem
 • Schválení Plánů oblasti povodí Moravy a Dyje 2010-2015

2010   

 • Přívalové povodně v květnu a červnu
 • Zahájení projektu modernizace VH dispečinků se Slovenskem
 • Zahájení čištění nádrží Luhačovice a Plumlov

2011   

 • Sloučení se Zemědělskou vodohospodářskou správou. Povodí Moravy postupně přebírá cca. 7 200 kilometrů drobných vodních toků a stovky vodních děl. Na konci roku se stará o více než 11 000 kilometrů vodních toků na území o velikosti 21 128 km², zasahující na území 7 krajů (Jihomoravský, Jihočeský, Zlínský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický a Vysočina).

2012

 • Povodí Moravy, s.p. pořádá první ročník konference "Vodní nádrže 2012"
 • v rámci česko-rakouské přeshraniční spolupráce pořádá 1. ročník "Dyjských vodohospodářských dnů", které se zaměřují na rozšíření spolupráce v profesní oblasti

2013

 • od 1. ledna dochází k úpravě územní působnosti provozů Dolní Věstonice a Břeclav

2014

 • ředitelství závodu Dyje se stěhuje do Náměště nad Oslavou
 • podnik poprvé pořádá jarní úklidovou akci pro veřejnost "My pro vodu – voda pro nás", které se účastní přes 1300 dobrovolníků

2015

 • realizace projektu z fondu mikroprojektu je úspěšně zakončena slavnostním spuštěním plavidla Jan Ámos na vodu v přístavišti Spytihněv,
 • zároveň podnik spouští na vodu také víceúčelový pracovní stroj, který dostává jméno Jožin

2016

 • Povodí Moravy, s.p. přistupuje k projektu LIFE Sterlet – Obnova populace jesetera malého v rakouském Dunaji, který má zajistit přežití jesetera malého v povodí horního Dunaje, tedy i přítoků Moravy a Dyje.

2017

 • nejstarší moravská přehrada Jevišovice slaví 120 let své existence
 • zahájena rekonstrukce VD Boskovice (zvýšení kapacity vodního díla) za odhadovaných 146 mil. Kč
 • Povodí Moravy, s.p. pořádá konferenci "Povodeň 1997 – dvacet let poté"

2018

 • 3. dubna odstartovaly stavební práce na protipovodňové ochraně Olomouce (II. B etapa, která zajistí zvýšení kapacity koryta Moravy na požadovanou úroveň 650 m³/s v centrální části města),
 • nedostatek srážek a vysoké teploty mají za následek nejen nízké průtoky v řekách, ale také snížené hladiny v některých vodních nádržích. Poprvé za 40 let se vodohospodářům nepodařilo po zimě naplnit vodní nádrž Vranov. Povodí Moravy v květnu poprvé svolává pracovní skupinu SUCHO 2018;
 • historicky nejnižší průtoky omezily plavbu poprvé v novodobé historii Baťova kanálu.

2019

 • skončila rozsáhlá rekonstrukce hráze vodní nádrže Vranov. Rekonstukce zasáhla dvě letní rekreační sezóny (2017 a 2018), kdy byla po celou dobu hráz zcela uzavřena.
 • Povodí Moravy, s.p. pořádá 5. ročník vodohospodářské konference "Vodní nádrže", kterého se účastní 282 účastníků.

2020

 • vodohospodářský dispečink provozuje měřící loď Vodoměrku s technologií sloužící k zaměření dna nádrží, zdrží i sedimentů. Loď byla pořízena v rámci projektu přeshraniční spolupráce.
 • Povodí Moravy, s.p. vydává publikaci "Povodí Moravy přírodě blízké", která shrnuje úspěšně realizované přírodě blízké projekty z posledních let,
 • v neděli 20. září postihla řeku Bečvu ekologická havárie – největší v novodobé historii. Dle ČRS bylo vysbíráno a vyvezeno 40 tun uhynulých ryb. Postiženy byly všechny druhy rybí osádky v úseku dlouhém 50 km.

2021

 • končí dotační program MZe 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích", který Povodí Moravy, s.p. využilo k realizaci celkem 103 úspěšných akcí v celkovém finančním objemu 384 mil. Kč.
 • v červnu postihlo území provozu Břeclav a Veselí nad Moravou ničivé tornádo, které Povodí Moravy. s.p. způsobilo škody zejména na břehových porostech.
 • Povodí Moravy, s.p. otevřelo nové přístaviště pro veřejnost Kunovský les.
 • V prostoru podhrází vodárenské nádrže Koryčany bylo dokončeno nové rybochovné hospodářství skládající se z líhní, odchovných rybníčků a sádek.

2022

 • počátkem května došlo k mimořádné situaci – masivnímu sesuvu svahu a ucpání koryta Dyjskomlýnského náhonu, který dále pokračuje na území Rakouska. Pracovníci Povodí Moravy dokázali díky enormnímu nasazení koryto zprůtočnit i přes velmi náročné podmínky během jediného týdne.
 • Povodí Moravy získalo ocenění v soutěži „Vodohospodářská stavba roku 2021“ za revitalizaci Baštýnského potoka v Novosedlích.
 • Vodní dílo Bystřička slaví 110 let od dokončení výstavby.
 • V červenci došlo k masivnímu úhynu ryb v řece Dyji v úseku pod VD Nové Mlýny. Příčinou úhynu byl kyslíkový deficit kvůli přemnožení sinic, které v noci spotřebovávají kyslík.
 • Povodí Moravy, s.p. pořádá 6. ročník vodohospodářské konference "Vodní nádrže", kterého se účastní odborníci z České i Slovenské republiky.

2023

 • v dubnu a v květnu došlo vlivem srážek k vzestupům hladin. V dubnu byla zasažena především oblast povodí Dyje – III. SPA dosáhla Moravská Dyje v Janově. V květnu bylo úhrny až 70 mm/24 hod zasaženo především Zlínsko. Krátkodobě byl III. SPA dosažen ve Velké nad Veličkou.