Projektový manažer – Uherské Hradiště

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

Projektový manažer

Místo výkonu funkce: závod Střední Morava, útvar TDS a projekce, Uherské Hradiště

Termín nástupu: ihned, případně dohodou

Požadovaný profil:

 • VŠ – magisterský studijní program stavebního směru se zaměřením na vodní stavby, popř. vodní hospodářství a krajinné inženýrství, případně středoškolské vzdělání v oboru vodní stavby s praxí na pozici technického dozoru stavby případně vedoucího projektu stavby nebo samostatného stavbyvedoucího
 • Zkušenost s projekční a inženýrskou činností výhodou
 • Dobrá orientace v související oborové legislativě (stavební a vodní zákon)
 • Dobré uživatelské znalosti PC především MS Office, výhodou ASPE
 • Znalost a zkušenosti se samostatným vedením stavby nebo s technickým dozorem nejlépe v oboru vodní stavby
 • Zodpovědnost a schopnost samostatného rozhodování a schopnost řešení mimořádných úkolů a situací
 • Smysl pro přesnost a důslednost
 • Aktivní a tvůrčí přístup
 • Velmi dobré organizační a vyjadřovací schopnosti 
 • Umění jednat s lidmi 
 • Platné řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič (časté jednodenní služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu)
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání
 • Autorizace v oboru výhodou 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

Zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti a výkon funkce technického dozoru investora v rámci přípravy, projektování, projednávání a v rámci realizace včetně následného uvedení do užívání svěřených staveb spočívající zejména v těchto činnostech:

 • zpracovává nebo zajišťuje zpracování investičních záměrů staveb a studií,
 • zabezpečuje všechny stupně projektové dokumentace včetně všech potřebných dokladů a podkladů (včetně zajištění či provádění nezbytných zaměření v terénu),
 • zpracovává nebo zabezpečuje zpracování a předání zadávací dokumentace a dalších podkladů potřebných pro zadávací řízení staveb,
 • zabezpečuje komplexní výkon inženýrské činnosti v rámci přípravy a realizace staveb (vydání potřebných oprávnění k provádění staveb dle platné legislativy včetně jejich uložení a evidence),
 • kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s uzavřenými smlouvami a v souladu s veškerými oprávněními k provedení stavby,
 • kontroluje dodržování technologických postupů všech prací dle závazných nebo doporučených technických norem a Technicko-kvalitativních požadavku (TKP) pro vodní stavby na PM
 • zajišťuje vydání povolení k užívání stavby, kolaudačního souhlasu
 • zajišťuje zařazení dokončené stavby do majetkové evidence
 • plní další úkoly podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.

V průběhu stavby plně respektuje ustanovení dobíhajícího zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stavebního zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, vše v platném znění. Dále respektuje předpisy související s bezpečností práce a ochranou státního majetku a ostatní související platné vnitropodnikové normy. 

Bližší informace poskytne: Ing. Zdeněk Jurček, vedoucí útvaru TDS a projekce, tel.: 602 452 750 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 17. 7. 2024. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

 Mgr. Petr Magula

vedoucí útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

 

 Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 2. července 2024, 14:10