Evidence uživatelů vody

Hlášení o nakládání s vodami je předepsáno zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, vyhláškou č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci a vyhláškou č. 20/2002 Sb. o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, v platném znění, vztahující se k problematice hlášení o nakládání s vodami.

Hlášení za rok 2023 se podává přes systém ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) nejpozději do 31. 1. 2024. 

Více informací naleznete na
webových stránkách ISPOP

V případě jakýchkoliv dotazů k systému ISPOP se, prosím, obracejte na call centrum ISPOP (telefonní kontakt na shora uvedených webových stránkách), případně využijte k položení dotazu environmentální helpdesk (EnviHELP) – https://helpdesk.cenia.cz

 V případě technických dotazů k nakládání s vodami se obracejte na Povodí Moravy, s.p.:

Jitka Sobotková, tel. 541 637 213, sobotkova@pmo.cz.