Vodohospodářský dispečink

Vodohospodářský dispečink je hlavním řídícím, organizačním a koordinačním centrem. Zajišťuje dispečerské řízení Dyjskosvratecké vodohospodářské soustavy a ostatních vodních děl ve správě Povodí Moravy, s.p.

Sleduje a vyhodnocuje vodní stavy, průtoky, hladiny vody v nádržích, srážky, teploty, zásoby sněhu aj. Na tocích a vodních dílech, řídí účelné hospodaření s vodou, zajišťuje operativní a předepsané řízení manipulací s vodou a odběrů povrchové vody z nádrží a zdrží.

Zajišťuje zpracování manipulačních řádů, havarijních plánů, krizové řízení státního podniku. Zajišťuje činnost mezinárodního poplachového centra České republiky pro pohotovostní poplachový varovný systém (AEWS) zemí v povodí Dunaje. Provádí vyjadřovací činnost k manipulačním řádům cizích vodních děl, havarijním plánům, povodňovým plánům a k dalším dokumentům.

Nejen pro činnost hlásné povodňové služby dispečink provozuje a zajišťuje servis monitorovacích stanic na tocích a přehradách, jejichž data se objevují na internetu.

Účastní se hlásné a povodňové služby, podává informace povodňovým orgánům, spolupracuje s ČHMÚ při provádění předpovědní povodňové služby, informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán obce s rozšířenou působností, krajů, ČHMÚ, Hasičský záchranný soubor ČR a oznamuje nebezpečí zvláštních povodní.

V problematice povodní a protipovodňové ochrany dále provádí školení účastníků před povodněmi, účastní se různých jednání v rámci ochrany před povodněmi. Vydává odborná stanoviska k povodňovým plánům, spolupracuje na určení stupňů povodňové aktivity v hlásných profilech atd.

Kontakt: Ing. Marek Viskot

Zajišťuje nepřetržitou povodňovou a havarijní službu

na telefonním čísle 541 211 737

Podívejte se, jak vypadá aktuální hydrologická situace na řekách a nádržích v povodí Moravy na hlavní stránce Povodí Moravy, s. p. nebo na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu

ilustrace

Průtoky v řekách jsou vlivem sucha podprůměrné, nejnižší jsou...

Hranice sucha je v současnosti dosažena na 35 z 200 měřících stanic v povodí Moravy a Dyje. Nejvíce je postiženo povodí řeky...

4. 8. 2017
ilustrace

Nádrže pomohly moravským řekám 10 mil m³ vody

Vranov, Nové Mlýny, Vír, Mostiště a Letovice, to jsou nádrže, které za poslední týden nejvíce pomohly nadlepšit hladiny řek...

22. 6. 2017
ilustrace

I přes srážky je vody málo, zabezpečujeme minimální průtoky

Povodňové průtoky ze začátku května, vydatné přívalové bouřky z poloviny května a přívalový déšť na konci měsíce sice...

8. 6. 2017
ilustrace

Hladiny řek klesají místy více než o dva metry

Aktuálně je dosažený první stupeň povodňové aktivity pouze na řece Moravě v Lanžhotu. Dvou až pětileté průtoky (tedy...

30. 4. 2017
ilustrace

Situace se uklidňuje, Morava kulminuje ve Strážnici

Kvůli přívalu srážek dosáhly v průběhu včerejšího dne a dnešního dopoledne hladiny některých řek úrovně, která bývá...

29. 4. 2017
ilustrace

Horní toky kulminují, průtoky níže budou narůstat

Během dne pokračoval postup studené fronty přes naše území spojený s intenzivními srážkami. Postupně klesala intenzita...

28. 4. 2017
ilustrace

Plníme nádrže, hladiny řek jsou nízko

Hladiny vodních toků jsou v porovnání s dlouhodobými dubnovými údaji i nadále podprůměrné, v některých případech klesly...

13. 4. 2017
ilustrace

Povodí Moravy zahájilo boj se suchem v soutokové oblasti

Nové Mlýny, Soutok- Průtoky ve vodních tocích jsou podprůměrné a stav podzemních vod v povodí Jihlavy, Dyje a oblasti...

27. 3. 2017
ilustrace

Řeky jsou na jihu Moravy, Vysočině a Zlínsku pod normálem

V povodí Moravy byly hladiny po většinu týdne při mírném kolísání vcelku setrvalé a celkové změny se pohybovaly mezi...

17. 3. 2017
ilustrace

Vodohospodáři preventivně sníží hladinu vody v brněnské přehradě,...

Přibližně o deset centimetrů za den bude Povodí Moravy od pondělí snižovat hladinu v brněnské vodní nádrži. Celkově chce...

6. 2. 2017
stránka: 12