PPO Olomouc

Ochrana Olomouce před povodněmi je tématem, které zajímá bez rozdílu asi všechny Olomoučany. Informace o tom, kdy bude město ochráněno v maximální míře, co všechno obnáší stavba jednotlivých fází projektu a jak se realizace protipovodňové ochrany dotkne obyvatel Olomouce, naleznete na 

webu PPO Olomouc.

Aktuální informace

6. 4. 2022

Stavba 2. B etapy protipovodňové ochrany Olomouce se blíží k dalšímu významnému milníku. V současnosti finišují práce na mostě přes Moravu v ulici Masarykova. Vedle stavebních prací probíhají i administrativní úkony k otevření mostu. Tramvaje i auta se na něj budou moct vrátit v červenci. 

Více zde

12. 1. 2022

Stavba protipovodňových opatření Olomouce pokračuje. V současnosti se práce soustředí na nový most přes Moravu a jeho předpolí. Povodí Moravy začalo v pondělí rozebírat úvraťové obratiště tramvají u vrchního soudu v Olomouci.

Více zde

21. 12. 2022

Povodí Moravy pokračuje v pracích na novém mostě přes Moravu a dalších částech protipovodňových opatření v Olomouci. Na vánoční svátky stavební ruch utichne a práce se naplno rozjedou hned po Novém roce. V lednu začnou stavaři rozebírat úvraťové obratiště tramvají u vrchního soudu.

Více zde

24. 9. 2021

Povodí Moravy pokračuje v pracích na protipovodňové ochraně Olomouce. Rýsuje se nová podoba pravobřežní náplavky a novou podobu získává i levý břeh. Dokončená je konstrukce návodní poloviny mostu na ulici Masarykova, kterou budou stavaři v říjnu nasouvat nad řeku.

Více zde

8. 7. 2021

Práce na protipovodňové ochraně města probíhají dle harmonogramu. V červnu Povodí Moravy, s. p. dokončilo poslední piloty a na místo dorazily první díly návodní poloviny mostu na Masarykově třídě pojmenovaného jako Rejnok. V průběhu léta bude probíhat konstrukce ocelové části mostu a na podzim jeho nasunutí nad řeku.

Více zde

1. 4. 2021

Od dubna Povodí Moravy, s. p. zahájí práce na návodní straně mostu na Masarykově třídě v Olomouci. Dojde k přesunutí koridoru pro chodce a následně také demolici zbývající části původního mostu. Práce na II. B etapě protipovodňové ochrany Olomouce probíhají bez zdržení dle harmonogramu.

Více zde

18. 9. 2020

Stavaři začali na stavbě protipovodňové ochrany Olomouce skládat konstrukci rekonstruovaného mostu na Masarykově třídě. Ocelová konstrukce bude po sestavení měřit na délku celkem 55 metrů. Ostatní práce zatím běží dle harmonogramu. 

Více zde

1. 4. 2020

Výstavba 2B etapy protipovodňové ochrany Olomouce je v další fázi. V jejím průběhu Povodí Moravy, s. p. postaví nový most na Masarykově třídě a z velké části bude dokončena i nejatraktivnější část celé stavby – náplavka. V těchto dnech probíhá příprava na demolici poloviny starého mostu, ta bude zahájena v pondělí 6. dubna. Po dobu demolice, tedy přibližně jeden týden, bude most pro chodce uzavřený.

Více zde

9. 12. 2019

Výstavba II. B etapy protipovodňové ochrany Olomouce navzdory velkému množství nepředvídatelných komplikací běží dle harmonogramu. Práce na mostě se blíží dokončení. Most u Bristolu bude průjezdný už od 18. prosince. S ohledem na bezpečnost a plynulost provozu budou přes most zatím jezdit pouze vozidla hromadné dopravy, IZS a chodci.

Původně měla stavba mostu u Bristolu trvat od jeho demolice 20 měsíců. Povodí Moravy pak společně se zhotovitelem zkrátilo harmonogram prací téměř o čtvrtinu. Plánované otevření se chystá na 18. prosince. Most bude v tzv. zkušebním užívání, bude tedy otevřený pouze pro vozidla hromadné dopravy, integrovaného záchranného systému a pěší. I po otevření mostu budou v jeho bezprostřední blízkosti probíhat stavební práce. „Jde nám především o bezpečnost obyvatel, účastníků silničního provozua plynulost dopravy. Most není samostatnou stavbou, je součástí projektu protipovodňové ochrany, na níž práce budou ještě několik let pokračovat. Pokud bychom most otevřeli i pro osobní dopravu, docházelo by v rámci prací k různým dílčím omezením, která by v důsledku vyvolala v dopravě chaos.“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Zkušební provoz potrvá do konce února, od března bude most otevřený i pro osobní dopravu. Nezbytnost tohoto kroku již Povodí Moravy, s. p. projednalo se zástupci magistrátu města Olomouce. „Je třeba si uvědomit, že v okolí mostu musíme ještě pracovat, přesouvat techniku, dělníky a most napojit na přilehlé komunikace. Je to dobrý a především bezpečný kompromis, který na jednu stranu pomůže dopravě a na druhou umožní dokončit potřebné práce,“ dodává Gargulák. Až po dokončení stavby a úplném otevření mostu v Komenského ulici se od března 2020 uzavře most na Masarykově třídě. Jeho stavba bude probíhat po polovinách. Předpokládané dokončení druhého mostu je v polovině roku 2022. 

18. 10. 2019

Olomouc – Most u Bristolu umožní volný průjezd z ulice Pasteurova na ulici Komenského do konce roku. Stavaři se nyní připravují na přeložení inženýrských sítí z provizorní lávky na nový most. Lávku kvůli překládání kabelů budou muset na jeden den uzavřít. Inženýrské sítě a jejich trasování nejsou v dobrém stavu a situaci stavařům velmi komplikují.

Na mostě u Bristolu souběžně probíhá řada prací. Intenzivně se pracuje i na křižovatkách. „Stavaři napojují opěry mostu na pilotovou stěnu nábřežních zdí, připravujeme položení asfaltu na most. Obě předpolí mostu jsou již osazena dešťovými vpusťmi, a probíhá osazování obrubníků. Most se připravuje na osazení zábradlí, sloupů veřejného osvětlení a na přeložení inženýrských sítí z provizorní lávky na nový most,“ popisuje stavební ruch generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Průběh prací se však neobejde bez komplikací. Ty vznikají v souvislosti s přeložkami inženýrských sítí, jejichž uložení neodpovídá původní projektové dokumentaci. Některé jsou dokonce několik let neaktivní. V některých případech není schopný identifikovat svůj kabel ani jeho vlastník. Proto musely být inženýrské sítě po odkrytí nejdříve identifikovány a ověřena jejich nefunkčnost či propojení na přeložené inženýrské sítě. Tento postup je však z časového hlediska velmi náročný. I přes složitou situaci by mělo otevření mostu proběhnout v řádném termínu, pokud nenastane další neočekávaná skutečnost. 

Kvůli pracím na přeložení kabelů na nový most dojde ve čtvrtek 24. 10. k jednodennímu uzavření provizorní lávky. Náhradní trasa povede přes most na ulici Masarykova. I v dalších dnech budou s průchodem přes provizorní lávku spojená některá omezení, avšak průchod bude možný. Povodí Moravy, s. p. proto doporučuje věnovat pozornost informačním sdělením v okolí lávky a při průchodu počítat s možností zdržení. 

Rychle postupují stavaři i směrem k mostu na třídě Kosmonautů. „U Envelopy již připravujeme položení finálních vrstev cestiček podél břehu, které budou sloužit jako obslužná komunikace, ale také obyvatelům města pro přístup k řece. Celkově se už rýsuje nová podoba nábřeží, do níž se promítá odvedená práce. Po finálním osazení zelení získají obyvatelé Olomouce nejen požadovanou ochranu před povodněmi, ale i moderní volnočasovou zónu nabízející atraktivní prostředí s přístupem k řece. Celé nábřeží doslova ožije,“ dodává Gargulák. 

30. 8. 2019

Náročná výstavba komplexu protipovodňové ochrany úspěšně pokračuje. Přes potíže, které u takto složitých staveb vznikají, se práce daří. Most na ulici Komenského získal základní obrysy a platí jeho dokončení na konci letošního roku. Protipovodňová ochrana se již tvaruje a stává se součástí moderního nábřeží. Stavaři už nyní plánují postup při stavbě mostu na ulici Masarykova. I zde je Povodí Moravy, s. p. připraven všechny komplikace překonat a harmonogram splnit.

V průběhu léta Povodí Moravy, s. p. informoval, že možnost zachování tramvajové dopravy na mostě Masarykova musí potvrdit odborníci. Ti státnímu podniku předali znalecký posudek, jehož závěry konstatují, že technický stav mostu Masarykova neumožňuje zachování jednokolejného průjezdu tramvají a stavba si vyžádá jeho uzavření pro dopravu. „Bohužel se jedná o objektivní skutečnost, kterou nedokáže nikdo ovlivnit. Musíme to brát jako fakt a nedopouštět se žádných kdyby. Je tu v sázce bezpečnost lidí, kteří přes tento most každý den dojíždějí domů, do práce či do školy. Dobrá zpráva však je, že výstavba po částech umožní ponechat vždy v jedné části mostu cestu pro chodce. Stejně tak ve spolupráci s městem se podařilo využít vzniklé situace a najít dobré řešení pro současnou realizaci oprav plánovaných městem,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

S výsledky odborného posudku Povodí Moravy, s. p. ihned seznámilo zástupce města. Město následně ihned svolalo jednání pracovní komise, která výstavbu ochrany obyvatel Olomouce před povodněmi řeší. Cílem setkání bylo vymyslet takové řešení, aby byla doprava po Masarykově ulici i přes uzavření mostu plynulá. „Musím ocenit konstruktivní přístup primátora Žbánka, který ihned navrhnul koordinaci našich prací na mostě s připravovanou rekonstrukcí tramvajové tratě na ulici 8. května i s plánovanými rekonstrukcemi mostu přes Bystřici a Mlýnský potok. Koordinace těchto stavebních akcí by došlo k minimalizaci celkového dopadu a zatížení města v oblasti dopravy,“ vysvětluje Gargulák. Jedna výluka od nádraží směrem do centra tak pokryje několik různých stavebních akcí namísto toho, aby byly uzavírány navazující úseky v různých obdobích.

Samotné uzavření mostu Masarykova pro automobily i vozidla MHD je plánované až na březen příštího roku v době, kdy most už na ulici Komenského bude sloužit dopravě. Práce na mostě ovšem začnou ještě v září, kdy stavaři zahájí překládání inženýrských sítí. „Nejdříve dojde k přeložení inženýrských sítí z bourané části mostu, která je blíže vysokoškolským kolejím. Strana mostu, která je blíže k Vrchnímu soudu, zůstane otevřená pro chodce. Na této straně vznikne na části chodníku nadzemní kolektor, do kterého inženýrské sítě dočasně umístíme. Kolektor vznikne na straně k silnici, chodník povede podél stávajícího zábradlí,“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška. Na podzim začnou také práce na kanalizačním sběrači v okolí mostu Masarykova.

Od března pak začne postupné odstrojování části mostu, která je blíže k vysokoškolským kolejím. Samotné bourací práce budou probíhat až později na jaře. V případě archeologických nálezů se dá počítat také s průzkumem lokality archeology. Samotné bourací práce budou mít podobný průběh, jako v případě mostu Komenského s tím rozdílem, že bude probíhat po částech.

Kvůli plánovanému rozšíření koryta je současný most nevyhovující a je nutné ho nahradit mostem novým, který dokáže propojit Masarykovu ulici přes nové koryto řeky Moravy doplněné o moderní náplavku. Most bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celkové délka dosáhne 63,3 m, široký bude 26,3 m. Most povede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 m³/s. Předpokládané dokončení druhého mostu je na jaře 2022. „Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Budoucí podoba koryta řeky se už nyní začíná rýsovat. Rekonstrukce mostu na ulici Masarykova představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany, díky níž obyvatelé Olomouce získají nejen požadovanou ochranu před povodněmi, ale i moderní volnočasovou zónu nabízející atraktivní prostředí s přístupem k řece,“ dodává Gargulák.

4. 4. 2019

Stavba II. B etapy protipovodňové ochrany v Olomouci má za sebou první rok. Přes velmi složité podmínky v centru historického města se díky nasazení všech zúčastněných daří vše zvládat bez zásadních dopadů na harmonogram stavby. Na ulici Komenského probíhá výstavba nového mostu, pilotová stěna na pravém břehu je hotová.

Že stavební práce probíhají bez komplikací a dle harmonogramu, se dnes, ve čtvrtek ráno, přišli na staveniště přesvědčit zástupci radnice v čele s primátorem Miroslavem Žbánkem. Generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák společně s investičním ředitelem Tomášem Bělaškou provedli zástupce Olomouce celou stavbou a seznámili je s dosavadním průběhem výstavby II. B etapy ochrany Olomouce před povodněmi. 

Dvanáct měsíců trvají intenzivní práce na stavbě, která má ochránit 20 tisíc obyvatel Olomouce až před 380letou povodní. Za tuto dobu se podařilo na protipovodňové ochraně, která má celkem trvat 4 roky a stát více než 700 mil. Kč, provést práce v hodnotě 200 mil. Kč. „V současnosti máme hotovou prakticky polovinu z celkem 800 vrtaných pilot. Při demolici starého mostu na ulici Komenského jsme odstranili 9 300 tun suti, v současnosti už máme hotové hlubinné pilotové základy, mostní pobřežní opěry a mostní podpěry, na které jsme použili 285 kubíků betonu a 64 tun výztuže,“ představil dosavadní průběh investiční ředitel Tomáš Bělaška z Povodí Moravy, s. p. 

Velkou část stavebních prací tvoří přeložky inženýrských sítí a množství práce probíhá i pod zemí. Intenzivně se pracuje i za mostem na ulici Masarykova až k mostu Wittgensteinova a na pravém břehu až po soutok s Mlýnským potokem. Samotné zemní práce, kam patří svahování břehů a hrází, rozšiřování a snižování berem a prohrábky koryta, znamenalo přemístit materiál v objemu přibližně 76 tis. m³. Současně s tím proběhly na kanalizaci v blízkosti nového mostu Komenského výkopy šesti velkých šachet a dvou odlehčovacích komor. „Přeložky inženýrských sítí si vyžádaly přeložení více než jednoho kilometru potrubí a tří kilometrů kabelů. Do současnosti už proběhla dokonce kolaudace 4 stavebních objektů. Za jediný rok jsme postavili protipovodňové a opěrné stěny z více než 1 000 kubíků betonu a přibližně 70 tun výztuže,“ vypočítal Bělaška. 

22. 3. 2019

Při výstavbě protipovodňové ochrany Olomouce zvolí Povodí Moravy, s. p. nový postup prací. Změna bude spočívat v provedení menšího množství pilot, což povede k menšímu množství vrtů a zkrácení celkové doby práce vrtné soupravy. Nový postup bude šetrnější k okolním domům a širší průměr pilot lépe stabilizuje okolní domy a celé nábřeží. 

Změna stavby spočívá ve snížení počtu vrtaných pilot a současně s tím dojde ke zvětšení průměru a v úpravě délek některých pilot. Žádost o změnu stavby podalo Povodí Moravy s. p. už v loňském roce. „Touto změnou dosáhneme nejen vyšší úrovně zabezpečení nové konstrukce nábřežních zdí, ale především minimalizujeme možnost vlivu stavby na nábřežní domy i okolní komunikace. Namísto původně plánovaných 1100 dojde k vyvrtání asi 800 pilot. Ty ovšem budou mít větší průměr. Místo 600 mm budou mít nové piloty průměr od 900 do 1200 mm,“ popisuje investiční ředitel Tomáš Bělaška z Povodí Moravy, s. p. 

Z hlediska možného vlivu stavby na okolí tak dojde k výraznému snížení množství vrtů, změna průměru přitom nezpůsobuje větší hluk či vibrace. Celá stavba je i nadále velmi pečlivě monitorována. Povodí Moravy, s. p. nechalo nad rámec zákonem stanovených požadavků zpracovat znalecký posudek, který potvrzuje, že vliv provádění pilotové stěny nemá negativní vliv na stavby a domy v blízkosti probíhající stavby. „Vycházíme vstříc obyvatelům i nad rámec běžných postupů. Nechali jsme zpracovat nejen několik nezávislých odborných posudků, průzkumů a posouzení, ale v místě stavby probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace. Dosavadní měření nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel, žijících v blízkosti staveniště, ani na jejich majetek,“ popisuje přísný monitorovací systém Bělaška. Množství a intenzita geotechnického monitoringu dělá ze stavby protipovodňové ochrany jedno z nejpřísněji střežených míst v zemi. Samotný monitoring navíc bude probíhat ještě 3 roky po dokončení PPO. 

Bezpečnost, šetrnost i vyšší stabilitu tohoto řešení pilotové stěny prokázalo využití stejného postupu při vrtání pilot na pravém břehu, na kterém stavaři piloty s větším průměrem již dokončili. Během provádění těchto vrtů byl ve zvýšeném režimu monitorován vliv prací na okolní nemovitosti, přičemž nebyl zaznamenán žádný negativní vliv na okolní zástavbu. Nyní stavební úřad povolil změnu průměru pilot i pro levý břeh, což umožní dokončit zbývajících 400 pilot.

Zástupci Povodí Moravy, s. p. teď věří, že změnu stavby, která vychází vstříc zájmům obyvatel v okolí stavby, nebude nikdo napadat. Mohlo by tak dojít k narušení harmonogramu prací a prodloužení výstavby ochrany města před povodněmi. Například v minulosti čtyři obyvatelé nábřeží obvinili Povodí Moravy, s. p. z nedodržení projektové dokumentace a věc ohlásili přímo na Policii. Ta na základě vyšetřování nakonec konstatovala, že investor i zhotovitelé dodrželi všechny podmínky provádění stavby podle projektové dokumentace a že podnikli všechny kroky, aby předešli možnému nebezpečnému vlivu stavby na okolní zástavbu. 

15. 2. 2019

Výstavba ochrany Olomouce před povodněmi, přestože se jedná o velmi technicky složitou a organizačně náročnou stavbu, probíhá bez vážnějších komplikací. Po demolici původního mostu na ulici Komenského pokračuje stavba mostu nového. Současně s tím stavaři provádějí vrtané piloty nábřežních zdí na pravém břehu, provádějí přeložku sběrače, staví opěrné zídky i jílocementové stěny.

Na ulici Komenského se už rýsuje spodní stavba nového mostu. Na pravém břehu dochází k betonáži základu a armování, na levém břehu dělníci armují jednu z mostních opěr. „V letošním roce se nám v místech, kde povedou zdi nového nábřeží, podařilo provést skoro 80 nových pilot. Na obou březích byly dokončeny veškeré piloty pro hlubinné založení mostu Komenského. Současně s tím probíhají náročné práce při překládání sběrače, hloubení a pažení šachet a pokládání potrubí na levém břehu. Důlní ražba kanalizačního sběrače, která patří mezi unikátní a šetrné stavební postupy použité na stavbě, je prováděna ručně bez použití těžké mechanizace, aby v blízkosti domů nedocházelo k otřesům,“ popisuje průběh prací generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Hlavní stavební práce na mostu v ulici Komenského by tak měly být hotové v původně avizovaném termínu, tedy na podzim 2019. Budoucí podoba protipovodňové ochrany se rýsuje ale i níže po toku. „Na nově vzniklé opěrné zídky v blízkosti vysokoškolských kolejí jsme jenom v letošním roce použili 240 m3 železobetonu, jílocementové stěny pod zdmi u Envelopy se od konce prosince rozrostly o 400 m2,“ vyjmenovává jednotlivé prvky rostoucí stavby Gargulák.

Výstavba protipovodňových opatření na řece Moravě v centru Olomouce je v klíčové fázi. Na podzim ji zdržel archeologický průzkum, který si vyžádal dvouměsíční pozastavení části stavebních prací u mostu Komenského. Výstavba rozšiřování koryta Moravy a hrází mimo zástavbu naopak pokračovala podle plánu. Celkový harmonogram v tuto chvíli běží bez zásadních prodlev.

14. 12. 2018

Povodí Moravy, s. p. představilo obyvatelům Olomouce aktuální vývoj při výstavbě protipovodňové ochrany (PPO) města. V aule pedagogické fakulty odpovídali zástupci města i státního podniku na dotazy, týkající se stavby. Na dvouhodinové informační setkání dorazilo několik desítek obyvatel.

Informační setkání, kterého se zúčastnil primátor Olomouce Miroslav Žbánek, generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák a další zástupci města, investora a zhotovitele, se uskutečnilo v úterý 11. 12. Zástupci města i Povodí Moravy, s. p. na něm informovali obyvatele Olomouce nejen o současné situaci, zabezpečení budov a harmonogramu výstavby, ale také o významu probíhající 2. B etapy pro komplex PPO Olomouce a o některých komplikacích, které stavbu provázejí. Setkání s lidmi žijícími v okolí Moravy svolal primátor Žbánek, který chce podobná setkání iniciovat pravidelně tak, aby měli obyvatelé Olomouce potřebné informace o stavbě.

„V tuto chvíli probíhá pro obyvatele, kteří žijí v blízkosti stavby, nepříjemná fáze, kdy je vše rozbagrované a všude je bláto. V průběhu příštího roku se situace začne lepšit, začne se rýsovat podoba nábřeží a dokončí se most na ulici Komenského. V dlouhodobější perspektivě je třeba navíc počítat s tím, že poroste hodnota všech domů, které jsou nyní stavbou dotčeny, protože budou nejen chráněny před povodněmi, ale budou ležet ve velmi atraktivní lokalitě na jednom z nejkrásnějších nábřeží v republice,“ vysvětlil Václav Gargulák.

Od počátku stavby dělníci udělali o více než 30 mil. Kč prací více, než s čím počítal původní plán. Práce na řadě objektů tedy probíhají rychleji, než bylo v původně v plánu. Za posledních devět měsíců došlo k umístění 250 pilot, odvezeno bylo více než 58 tis. m³zeminy, provedeno bylo 3063 m2 těsnících stěn a 750 m2 štětových stěn. Zatímco původní plán investic předpokládal do konce roku 2018 s částkou 125 mil. Kč, ve skutečnosti byly učiněny práce do listopadu 2018 v hodnotě 157 mil. Kč.

Obyvatele Olomouce zajímalo především zabezpečení domů. K tomu nechalo Povodí Moravy, s. p. učinit nejen několik odborných posudků, průzkumů a posouzení, ale v místě stavby probíhá nepřetržitý geotechnický monitoring. Statiku budov 24 hodin denně sledují stovky terčů, deformetrů a měřících destiček, které měří stav trhlin, náklony i vibrace. Dosavadní měření nezaznamenala žádný negativní vliv probíhající stavby na bezpečnost obyvatel, žijících v blízkosti staveniště, ani jejich majetku. Samotný monitoring navíc bude probíhat ještě 3 roky po dokončení PPO.

Veřejné informační schůzce předcházela prohlídka stavby PPO. Primátor společně s dalšími zástupci Olomouce, Povodí Moravy, s. p. a zhotovitele zkontroloval průběh stavby a nechal se informovat o průběhu prací. Přestože kvůli archeologickým nálezům na místě staveniště a komplikacím s neexistující projektovou dokumentací k původnímu mostu na ulici Komenského dochází k dílčím zpožděním, daří se zatím harmonogram plnit.

10. 12. 2018

Jakoukoliv stavbu prováděnou v centru historického města doprovází komplikace, kvůli kterým se řada věcí musí řešit operativně. V případě výstavby protipovodňové ochramy Olomouce se to týkalo například umístění inženýrských sítí, které na několika místech vedly jinou trasou, než udávala dokumentace a podklady od jejich správců. Projektová dokumentace mostu Komenského se nedochovala, proto nebyl jasný způsob jeho založení. Projektant tedy mohl vycházet pouze z odborného odhadu. Skutečný způsob založení byl tedy zjištěn až po provedení demolice základů a jejich odkopání. Současně byly při této činnosti objeveny základy ještě staršího mostu, které byly předmětem archeologického průzkumu, takže k dokončení zemních prací došlo později. Poloha starých dřevěných pilot bouraného mostu bohužel na několika místech koliduje s novými základy, což je komplikace při vrtání nových železobetonových pilot. V blízkosti mostu byla rovněž nalezena vybetonovaná několik desítek centimetrů tlustá deska, která nebyla uvedena v žádných historických dokumentech ani o ní nikdo nevěděl.

Je potřeba najít řešení tak, aby mohly práce dále pokračovat. V současnosti probíhá odstraňování těchto pilotů s pomocí vrtacího stroje.

V tuto chvíli zatím vše nasvědčuje tomu, že se Povodí Moravy, s. p. tuto komplikaci podaří vyřešit, aniž by musel měnit plánovaný postup. Harmonogram tak v tuto chvíli není třeba měnit.

27. 11. 2018

V úseku od soutoku s Bystřicí po most na ulici Wittgensteinova se už rýsuje budoucáí podoba koryta řeky Moravy. V tomto úseku je již znatelný budoucí tvar břehu a začínají se rýsovat budoucí bermy s pásy, na nichž bude zpevněn povrch pro pěší i cyklisty.

V ulici Blahoslavova dále pokračuje vrtání pilot, v současnosti tyto práce pokračují proti proudu na pravém břehu v ulici Blahoslavova v úseku mezi mosty na Masarykově třídě a ulicí Komenského. Pravý břeh bude v tomto úseku rozšířený o přibližně 10 m a vznikne náplavka. Za mostem na Masarykově třídě vznikne berma, které bude uzpůsobená rovněž pro pohyb pěších a cyklistů. V ulici Blahoslavova stále probíhají práce s pomocí mechanizace, hlavní technika se přesunula mezi mosty na Masarykově třídě a ulici Komenského. Od počátku stavby probíhá na nábřežních nemovitostech geotechnický monitoring, který je průběžně vyhodnocován. Monitoring je stále prováděn a vyhodnocován, Doposud nebyly zjištěny žádné problémy ani zvýšené hodnoty, které by indikovaly nežádoucí pohyby či otřesy.

6. 11. 2018

Média informují o trestním oznámení, které na Povodí Moravy, s. p. bylo podáno v souvislosti se stavbou protipovodňové ochrany v Olomouci. Stavba protipovodňové ochrany v Olomouci od svého počátku pravidelně podléhá velmi přísné kontrole všech kompetentních orgánů. Z jejich strany v tomto ohledu nebylo shledáno žádné pochybení. Podané trestní oznámení Povodí Moravy, s. p. vnímá jako snahu o obstrukci probíhající stavby a šikanózní krok. Ze strany Povodí Moravy, s. p. i ze strany zhotovitele stavby byla učiněna celá řada monitorovacích i zajišťovacích opatření a to po pečlivém průzkumu a statických propočtech, současně je celá realizace stavby detailně monitorována, zjištěné údaje jsou pravidelně vyhodnocovány a zohledňovány. S policií spolupracujeme a věříme, že v rámci podaného trestního oznámení bude učiněný stejný závěr, jako v rámci kontrol ze strany stavebního úřadu, tedy že stavba probíhá v souladu s platným stavebním povolením.

PPO Olomouc

Po katastrofální povodni v roce 1997 bylo v následujících letech nejprve nutné vypořádat se s následky, které velká voda způsobila a ihned poté navázat budováním nových protipovodňových staveb. Jako nejúčinnější opatření je považována prevence, tedy budování vhodných protipovodňových opatření.

Realizace protipovodňových opatření probíhá a bude dále probíhat v několika fázích. Důvodem je rozsah a složitost opatření, návaznost na financování, majetkoprávní vypořádání atd. V letech 2006 – 2007 byla proto realizována I. etapa, která řešila zkapacitnění Moravy v lokalitě jezu Olomouc vybudováním obtokového kanálu. V letech 2012 a 2013 na ni navázala etapa II. A. V rámci ní došlo k výstavbě protipovodňových opatření na úseku dlouhém 1,4 km od mostu v ulici Velkomoravská až po železniční most na Nových Sadech.

V současné době probíhá II. B etapa.

V roce 2015 proběhla příprava pro tuto etapu. V lednu 2016 Povodí Moravy odeslalo zadávací dokumentaci na Ministerstvo zemědělství ke schválení. Po odsouhlasení zadávací dokumentace Povodí Moravy požádalo o přidělení dotace. A po vydání rozhodnutí o dotaci Povodí Moravy vybralo v rámci výběrového řízení zhotovitele stavby. 

Hlavní práce na jedné z největších investičních akcí v novodobých dějinách Olomouce odstartovaly 3. dubna. Práce začaly stavbou provizorní lávky pro pěší i cyklisty a přeložením inženýrských sítí. Lávka se nachází ve vzdálenosti přibližně 20 metrů od mostu Komenského. Od července pak došlo k úplnému uzavření mostu Komenského, které potrvá patnáct měsíců. Uzavírka s sebou přinese dopravní omezení i snížení počtu parkovacích míst v ulicích blízkých stavbě.

Stavba za 730 mil. Kč navazuje na dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části města na úroveň 650 m³/s, bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 mld. Kč. Dobu trvání stavby se podařilo zkrátit z původních 53 na 48 měsíců a úplnou uzávěru mostu Komenského z 20 na 15 měsíců. Po dokončení stavby v Komenského ulici se od jara 2020 uzavře také most na Masarykově třídě. Jeho stavba bude probíhat po půlkách tak, aby byla zachována průjezdnost pro MHD, proto dopravní omezení budou už pouze dílčí.

Po dobu stavebních prací bude veřejnosti k dispozici několik kontaktních pracovníků, jejichž telefonní čísla a e-mailové adresy najdou zájemci na speciální stránce protipovodnovaopatreni.olomouc.eu. Kontaktní osobou pro komunikaci zhotovitele stavby s veřejností k řešení operativních a provozních otázek v okolí staveniště je Martina Hanáková, ppo@silnicegroup.com, 727 837 957. Zveřejněna budou i telefonní čísla, na nichž se od dispečerů Dopravního podniku města Olomouce dozví cestující o aktuálních trasách linek a případných změnách v olomoucké MHD. 

Ucelenou ochranu intravilánu v centru Olomouce uzavře III. etapa, která naváže na II. etapu nad ulicí Komenského. Na levém břehu se počítá s využitím místních možností rozšířit koryto o bermu s odsunutou hrází. Ústí Trusovky se přeloží proti proudu toku a povede podél ní levobřežní hráz až ke konci inundace Moravy. Tím se uzavře ochrana města na levém břehu. Pravobřežní hráz na konci zástavby v Hejčíně odbočí a bude ukončena v Řepčíně za Střední Moravou. Součástí III. etapy jsou i návrhy opatření proti vzdutí povodňových průtoků na Střední Moravě.

Povodeň v červenci 1997 překonala v Olomouci všechny známé historické povodně a kulminace v Olomouci dosáhla průtoku 784 m³/s což cca odpovídá 500-leté povodni. Budovaná protipovodňová ochrana města je na průtok 650 m³/s což odpovídá cca 380-leté povodni. Tzv. 100-letá povodeň odpovídá průtoku v Olomouci cca 551 m³/s.

 

publikováno 10. května 2016, 13:48aktualizováno 13. července 2022, 09:42 štítky: PPO Olomouc,