Energetik – Brno

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

energetik

Místo výkonu funkce: útvar provozu a TBD, Dřevařská 11, Brno 

Termín nástupu: ihned nebodohodou

Požadovaný profil:

 • SŠ nebo VŠ elektrotechnické
 • Velmi dobrá orientace v projektových dokumentacích
 • Znalost zákonů 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákona č. 165/2012 Sb. (zákon o podporovaných zdrojích energie)
 • Kvalifikace dle zákona 250/2021 Sb. výhodou
 • Praxe v oblasti malých vodních elektráren (dále jen MVE) výhodou 
 • Praxe v provádění technicko-bezpečnostního dohledu (dále jen TBD) výhodou
 • Znalost vodního zákona výhodou
 • Velmi dobré uživatelské znalosti PC
 • Dobré organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Řidičský průkaz skupiny B
 • Schopnost samostatného rozhodování a řešení mimořádných úkolů
 • Časté služební cesty a řešení pracovních úkolů přímo v terénu
 • Ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance ŘP organizuje pravidelná školení energetiků, elektrikářů a dalších zaměstnanců s elektro kvalifikací, pro jejich odbornou způsobilost k výkonu činností v oblasti elektrických vyhrazených technických zařízení;
 • ve spolupráci s referenty BOZP a PO PM organizuje pravidelná školení zaměstnanců PM z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s elektrickými zařízeními;
 • metodicky řídí energetiky závodů v oblasti provozu zařízení, která mají přímou vazbu na spotřebu nebo výrobu elektrické energie, plynu a tepla;
 • osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona 250/2021 Sb., NV 194/2022 Sb. výhodou
 • vykonává funkci odborně způsobilé fyzické osoby pro oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení dle § 7 zákona 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů;
 • kontroluje plnění zákonných požadavků a souvisejících nařízení vlády pro odbornou způsobilost právnických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám elektrických vyhrazených technických zařízení;
 • spolupracuje s referenty BOZP a PO PM na opatřeních bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s elektrickými zařízeními;
 • do 31.1. vyhotovuje roční zápis z provedených kontrol předchozího roku o plnění zákonných požadavků pro odbornou způsobilost právnických osob a předkládá TPŘ informaci o závadách a jejich odstranění;
 • zastupuje ředitelství podniku (ŘP) nebo Povodí Moravy, s.p. (PM) na výrobních výborech přípravné a projektové dokumentace (dále jen PD) oprav a rekonstrukcí elektrických zařízení;
 • zastupuje PM při vybraných správních řízeních a jiných jednáních orgánů a organizací, které se týkají energetiky, provozní činnosti a TBD v působnosti PM;
 • zpracovává interní vyjádření k elektrotechnické části určených vodních děl (dále jen UVD) podléhajících TBD (především nádrží, rybníků, suchých nádrží apod.) k záměrům cizích investorů v působnosti PM;
 • spolupracuje při zpracování komplexního technického stanoviska následného provozovatele k PD UVD v působnosti PM;
 • účastní se přejímky důležitého hmotného majetku (dále jen HM) s elektrickým zařízením získaného vlastní investiční činností nebo činností externích investorů. Dtto u důležitých modernizací, rekonstrukcí a oprav v působnosti PM;
 • samostatně provádí speciální měření, posuzuje stav a provozuschopnost elektrických zařízení přehrad, nádrží, jezů, MVE, stavidlových objektů a ČS ve správě PM při provádění technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) v rozsahu vyhlášky č. 471/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 255/2010 Sb. o TBD nad vodními díly, při provozních kontrolách, provozních prohlídkách a komplexních prohlídkách dle organizační směrnice generálního ředitele č. 16/2023;
 • účastní se technickobezpečnostních prohlídek (dále jen TBP) UVD ve správě PM s elektrických zařízením, ve lhůtách dle harmonogramu, s návrhem na odstranění případně zjištěných vad;
 • spolupracuje s provozy, závody a investičním útvarem při zajišťování přípravy a realizace náročných oprav a investic elektrických zařízení vodních děl ve správě PM;
 • spolupracuje při sestavování plánu investic a oprav elektrických zařízení vodních děl ve správě PM se závody a investičním útvarem a doporučuje jejich pořadí důležitosti;
 • spolupracuje při zajištění agendy malých vodních elektráren (dále jen MVE) a fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) ve správě PM:
 • jako odpovědný zástupce PM pro licenci udělenou energetickým regulačním úřadem (ERÚ) na výrobu elektrické energie, zajišťuje činnosti nutné pro provoz MVE a FVE ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
 • na základě podkladů od energetiků závodů vyplňuje výkazy o výrobě elektrické energie v MVE a FVE PM v systému OTE a.s. dle vyhlášky číslo 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou;
 • na základě obchodních smluv pro výkup elektrické energie vydává a převádí prostřednictvím systému Operátora trhu s energiemi (OTE) záruky původu elektřiny;
 • zpracovává statistické údaje o výrobě a tržbách v MVE a FVE;
 • provádí pravidelnou kontrolu činnosti obsluhy, funkce a technického stavu elektrické části, případně strojní části MVE a FVE, dodržování provozních podmínek stanovených provozním řádem a platnou legislativou;
 • spolupracuje na zpracovávání ročních plánů výroby MVE a FVE, včetně pravidelných odstávek v dohodě s provozovatelem;
 • zodpovídá za zabezpečení chodu elektrotechnických zařízení ŘP PM (Brno, Dřevařská 11), tj. chodu elektrotechnických zařízení budov, FVE a mobilních zdrojů elektrické energie;
 • připravuje a předkládá ke schválení a k podpisu agendu (včetně obchodních smluv), týkající se provozních zařízení, která mají přímou vazbu na spotřebu nebo výrobu elektrické energie, plynu, tepla v budově ŘP, schvaluje kompetentní osoba dle Podpisového a schvalovacího rozvrhu v Organizačním řádu Povodí Moravy, s.p. (dále jen Podpisový rozvrh);
 • při přípravě obchodních smluv projednává s energetickými společnostmi podmínky pro nákup a výkup elektrické energie, plynu, tepla v rámci státního podniku (u případů přesahujících územní působnost více závodů nebo jejich kompetence), a to na základě „Pověření“;
 • spolupracuje na přípravě obchodních smluv na nákup a výkup elektrické energie, plynu, tepla v rámci státního podniku a předkládá je ke schválení kompetentním osobám dle Podpisového rozvrhu;
 • monitoruje nabízenou cenu energií na energetické burze a předkládá TPŘ a FŘ ceny energií ke schválení nebo zamítnutí nákupu
 • za PM provádí kontrolu spotřeby elektrické energie, plynu, tepla a podává návrhy na úsporná opatření;
 • kontroluje vystavené daňové doklady ve vazbě na spotřebu elektrické energie, plynu a tepla v budovách ŘP. Případné reklamace řeší s příslušnými energetickými společnostmi, a to na základě „Pověření“;
 • spravuje měsíční a roční rezervované kapacity VN odběrů elektrické energie, na portálech energetických společností, dle provozních potřeb podniku nebo na základě podnětů energetiků závodů;
 • změny měsíční a roční rezervované kapacity VN odběrů el. energie předkládá ke schválení vedoucímu útvaru provozu a TBD, v jeho nepřítomnosti TPŘ;
 • do 31.1. provádí roční zařazení výroben elektrické energie PM do kategorií a předkládá distribučním společnostem k odpuštění distribučních poplatků, o zařazení jednotlivých výroben elektrické energie informuje TPŘ, vedoucího útvaru provozu a TBD a energetiky závodů;
 • ve spolupráci s investičním a finančním úsekem zajišťuje činnosti související s využitím dotačních zdrojů krajinotvorných programů MŽP, zejména programů revitalizace říčních systémů; dále pak dotační tituly na instalaci nových obnovitelných zdrojů elektřiny (dále jen OZE) a na rekonstrukce stávajících OZE;
 • zpracovává nebo se podílí na zpracovávání návrhů metodických pokynů a příkazů týkajících se energetiky a TBD obsahující elektrická zařízení;
 • připomínkuje návrhy elektrických částí provozních řádů a spolupracuje na zpracovávání konečných podob provozních řádů manipulovatelných UVD ve správě PM, včetně cykličnosti údržby;
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností.
 • koncem roku provádí dopočty odebrané a dosud nevyfakturované spotřeby elektřiny a tepla pro budovu ŘP a poskytuje v této oblasti metodickou podporu EZ.

Bližší informace: Ing. Vlastimil Krejčí, vedoucí útvaru provozu a TBD, tel. 602 714 464 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 8. července 2024, 13:44aktualizováno 8. července 2024, 13:45